top of page

Medlemsbetingelser for medlemmer

RULES APS MEDLEMSBETINGELSER – version 1.0 – Risskov d. 01.12.2021
1. GENERELT Følgende medlemsbetingelser (herefter Medlemsbetingelser) er gældende for medlemskaber hos RULES APS; MOSSØVEJ 2, 8240 RISSKOV. Aftaler om medlemskab indgået hos Rules, indgås med private personer. Udover disse Medlemsbetingelser vil Medlemmet også være bundet af de til enhver tid gældende særlige vilkår og regler, der henvises til i disse Medlemsbetingelser. Sådanne særlige vilkår og regler udgør en integreret, uadskillelig del af Medlemsbetingelserne.
2. MEDLEMSKAB AF RULES APS
2.1. VILKÅR FOR OPRETTELSE AF MEDLEMSKAB Ved oprettelsen af medlemskabet skal Medlemmet oplyse sit navn, adresse, e-mail, dansk telefonnummer, reg. nr., konto-/kortnummer. Medlemmet kan oprette sig via sin Facebook eller Google konto. Hvis kontakt- eller bank-/kortoplysninger efterfølgende ændres, skal dette straks meddeles RULES. Det er medlemmets ansvar, at RULES til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.
Ved indmelding skal medlemmet hente RULES’ app og sørge for at registrere sig.
2.2. MEDLEMSKABSTYPER MOTIONS BOKSNING
BOOTCAMP
Et medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre end Medlemmet. Medlemskabet giver Medlemmet adgang til at benytte de anviste holdtræninger.
2.3. ANDEN BETALER END MEDLEMMET Ved oprettelse af medlemskab, hvor en anden end Medlemmet betaler (herefter Anden Betaler), skal Medlemmet og Anden Betaler begge møde op hos RULES med gyldig billed-legitimation eller benytte en digital løsning anvist af RULES. 2.4. MEDLEMMETS ÆNDRING AF MEDLEMSKABSTYPE Hvis Medlemmet ændrer en medlemskabstype købt til kampagnepris (herunder ændrer medlemskabstype i en eventuel bindingsperiode) medfører det, at kampagneprisen bortfalder, og Medlemmet skal betale fuld pris for det ændrede medlemskab fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. 2.5. PAUSE Medlemmet kan sætte sit medlemskab på pause mod betaling af gebyr på 100,-. Medlemmet kan dog ikke sætte sit medlemskab på pause, når det er købt til kampagnepris eller i en eventuel bindingsperiode på medlemskabet.
3. BRUG AF MEDLEMSKAB
3.1. HUSETS REGLER Medlemmet er forpligtet til løbende at gøre sig bekendt med og til enhver tid følge de gældende Husets Regler. Medlemmets overtrædelse af Husets Regler udgør en misligholdelse af medlemskabet og Medlemsbetingelserne og kan medføre bortvisning, opsigelse eller ophævelse af medlemskab, pålæggelse af erstatning. RULES forbeholder sig retten til at foretage en politianmeldelse ved overtrædelse af Husets Regler.
3.2. RULS APP OG WEBSITE RULES kan give Medlemmet adgang til at håndtere sit medlemskab og træning via app. Medlemmets benyttelse af visse funktionaliteter forudsætter, at Medlemmet logger på og benytter personlige login-oplysninger modtaget fra RULES. RULES er ikke ansvarlig for manglende tilgængelighed til, nedbrud i og fejl eller tekniske problemer ved RULES’ App eller website, herunder i f.m. tilmelding, afmelding m.v.
3.3. VÆRDIGENSTANDE OG TINGSSKADE RULES anbefaler, at særligt værdifulde genstande (fx kontanter, ure, smykker, punge, tasker m.v.) ikke medbringes til træning og ikke opbevares i omklædningsskabene. Øvrige medbragte genstande bør opbevares i et forsvarligt aflåst skab under træning. RULES bærer ikke noget ansvar for tab på grund af bortkomst, tyveri eller tingsskade, der indtræffer hos RULES.
3.4. HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE Al træning sker på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos RULES, ligesom Medlemmet er ansvarlig for at have modtaget nødvendig instruktion for at udføre aktiviteter korrekt og forsvarligt. RULES bærer ikke ansvaret for eventuelle personskader som følge af manglende overholdelse af foranstående eller ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder i øvrigt. 4. BETALING Medlemmet skal betale månedligt for løbende medlemskab, eventuelt et oprettelsesgebyr og eventuelle øvrige gebyrer og ydelser i henhold til RULES’ til enhver tid gældende priser. Det samme gælder for værger eller andre, som har påtaget sig et juridisk ansvar for medlemskabet; herunder Anden Betaler. Et løbende medlemskab af RULES kræver, at Medlemmet er tilmeldt en af RULES anvist betalingstjeneste til automatiske betalinger.
Den månedlige betaling for medlemskabet og øvrige gebyrer/ydelser forfalder løbende til det aftalte tidspunkt bortset fra ved opstart, hvor første medlemsskabsperiode, samt eventuelt oprettelsesgebyr betales ved tilmelding. Medlemmet er ansvarligt for, at medlemskabet og gebyrer og ydelser betales rettidigt.
4.1. BETALINGSTJENESTE TIL AUTOMATISKE BETALINGER Det er muligt at betale medlemskabet og køb, som foretages under medlemskabet, automatisk i henhold til de vilkår, der gælder om benyttelse af en af RULES anvist betalingstjeneste. Vilkårene skal aftales særskilt og findes her. Benyttelsen af en automatisk betalingstjeneste kan medføre, at der skal betales et administrationsgebyr. Det er Medlemmets ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt betalingstjenesten til automatiske betalinger. Hvis aftalen ikke er oprettet korrekt, kan RULES opkræve det til enhver tid gældende gebyr på 50,- i administrationsomkostning.
4.2. MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING Hvis et skyldigt beløb ikke betales rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse via e-kommunikation. RULES opkræver rykkergebyr efter gældende takster, på 100,- pr. rykker. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har RULES ret til uden varsel at blokere medlemskabet, så Medlemmet ikke kan deltage i træning. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har RULES ret til uden yderligere varsel at ophæve medlemskabet og til at opkræve andre udeståender til betaling straks. Medlemmet kan ikke træne eller ændre på medlemskabet, hvis medlemskabet er blokeret, før det fulde udestående er betalt til RULES, og der er fremvist dokumentation herfor. RULES forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at opkræve det udestående beløb, et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI/Experian i henhold til RKI’s gældende vilkår. Ved bortvisning af medlemmet, ophævelse af medlemskabet, udelukkelse af Medlemmet samt ved politianmeldelse, jf. §§ 3.1. og 8, forfalder alle udestående beløb til betaling straks.
4.3. REFUNDERING AF TILGODEHAVENDER I tilfælde af et tilgodehavende hos RULES, vil RULES som hovedregel godskrive sådanne beløb i det fremadrettede medlemskab. Hvis medlemskabet er ophørt, og Medlemmet mener at have et beløb til gode, skal vedkommende rette henvendelse til RULES via hjemmesiden
5. ÆNDRINGER 5.1. RULES kan løbende foretage ændringer af disse Medlemsbetingelser. Ændringer vil blive meddelt i god tid via RULES digitale kanaler. Såfremt der er tale om væsentlige ændringer for medlemmet, underretter RULES medlemmet om ændringen med minimum 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til
ændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 6.1 5.2 RULES kan løbende foretage ændringer i udbudte medlemskabstyper, tjenester og produkter. RULES varsler Medlemmet herom med minimum 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til ændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 6.1 5.3 RULES kan løbende foretage prisændringer. RULES kan foretage regulering af medlemsskabsprisen som følge af stigninger i forbrugerprisindekset det forgangne år. Videre kan sådanne ændringer foretages, såfremt de er et resultat af øgede udgifter forbundet med drifts og sikkerhedsmæssige forhold eller udefrakommende omkostninger relateret til RULES’ levering af ydelser til medlemmet såsom imødekommelse af myndighedskrav eller nye eller ændrede lovkrav, omkostninger til leverandører eller imødekommelse af løbende inflation, samt som følge af udvidelser af eller ændringer i RULES’ medlemskaber og tjenester. Såfremt RULES foretager sådanne prisændringer underretter RULES Medlemmet herom med minimum 45 dages skriftligt varsel via e-kommunikation til prisændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 6.1. 5.4 RULES kan løbende indføre nye gebyrer eller ændre gebyrer omfattet af Medlemsbetingelserne. Sådanne gebyrer kan eksempelvis indføres eller reguleres som følge af øgede omkostninger for RULES til håndtering af kundehenvendelser, bortkommet lånt udstyr eller håndtering af kundebetalinger, herunder som følge af omlægninger af RULES’ forretningsgange. Ændringerne vil fremgå i god tid af RULES’ til enhver tid gældende prisliste samt RULES’ digitale kanaler. Såfremt RULES indfører nye gebyrer underretter RULES Medlemmet herom med minimum 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til gebyrets ikrafttræden. Såfremt der sker en stigning i et eksisterende gebyrs størrelse på over 10%, underretter RULES Medlemmet herom med 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation inden, en sådan stigning træder i kraft.
6. OPSIGELSE, OPHÆVELSE M.V.
6.1 MEDLEMMETS OPSIGELSE Medlemmet kan til enhver tid opsige sit medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis Medlemmet fx opsiger sit medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 30. juni. Ved opsigelse af medlemskabet skal fornavn, efternavn, fødselsdato oplyses. En opsigelse kan ske via selvbetjening eller via henvendelse til RULES kontakt-email. Medlemmet modtager en kvittering for gennemførelsen af opsigelsen fra RULES. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, påhviler det Medlemmet at bevise, at vedkommende har opsagt medlemskabet. 6.1.1. MEDLEMMETS OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB MED BINDINGSPERIODE Hvis Medlemmet har tegnet medlemskab med bindingsperiode, kan medlemskabet tidligst opsiges med virkning fra udgangen af den måned, hvor bindingsperioden udløber. Efter bindingsperiodens udløb kan medlemskabet opsiges i henhold til pkt. 6.1.
6.1.2. MEDLEMMETS OPHÆVELSE Medlemmet har ret til at ophæve sit medlemskab, hvis RULES væsentligt og gentagne gange misligholder sine forpligtelser over for Medlemmet. 6.2 RULES’ OPSIGELSE RULES kan til enhver tid opsige Medlemmets medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis RULES fx opsiger Medlemmets medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 30. juni.
6.2.1 RULES’ OPHÆVELSE M.V.
RULES har ret til at ophæve Medlemmets medlemskab, hvis Medlemmet væsentligt misligholder sine forpligtelser over for RULES. For sen eller manglende betaling af et skyldigt beløb, (medvirken til) misbrug af medlemsskab eller login-oplysninger, doping eller væsentlig misligholdelse af Husets Regler udgør altid væsentlig misligholdelse. RULES kan desuden sanktionere Medlemmet som anført i Husets Regler; herunder i form af bortvisning, udelukkelse, politianmeldelse m.v.
7. FORTRYDELSESRET Ved køb af et medlemskab har Medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, aftale om medlemskabet blev indgået. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Medlemmet vente til den følgende hverdag med at udøve fortrydelsesretten. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Medlemmet inden udløbet af fortrydelsesfristen give RULES en utvetydig erklæring herom. Dette kan bl.a. ske ved, at Medlemmet henvender sig til RULES kontakt-email Medlemmet er forpligtet til at betale for Medlemskabet fra medlemskabets aftalte startdato. Medlemmet er ved tilbagetræden fra parternes aftale pligtig at betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret. Dette opgøres forholdsmæssigt for den periode, som RULES har leveret medlemskabsydelserne. Medlemmet har bevisbyrden for, at vedkommende har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette.
8. BEHANDLING AF PERSONDATA Når et medlemskab oprettes i RULES, indsamler RULES diverse personlige oplysninger om Medlemmet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatapolitik.
9. KLAGEADGANG Hvis Medlemmet vil klage over sit køb af medlemskab, skal Medlemmet henvende sig til RULES kontakt-email. Medlemmet har desuden mulighed for at klage over sit køb af medlemskab hos RULES ved at indbringe en klage for Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Medlemmet kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. Medlemmet kan også vælge at indbringe sin klage via EU’s online klageportal (”Onlineplatformen”) på https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. Onlineplatformen indeholder informationer om
mulighederne for en udenretlig tvistbilæggelse af en klage. Medlemmet kan kun anvende Onlineplatformen, hvis
Medlemmet er forbruger bosiddende i et andet EU-land. Hvis en klage indsendes til EU’s online klageportal, skal RULES’ e-mailadresse kontakt@rules.dk angives.
10. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING
10.1. Medmindre andet er anført i Medlemsbetingelserne (herunder Husets Regler), er parterne ansvarlige over for hinanden i henhold til dansk rets almindelige regler. RULES er dog ikke ansvarlig for tab og skade, der skyldes simpel uagtsomhed, ligesom RULES ikke er ansvarlig for indirekte tab.
10.2. Medlemmet er ikke berettiget til at rejse krav om erstatning eller kompensation, hvis Medlemmets muligheder for at benytte RULES’ faciliteter er nedsat som følge af istandsættelses- eller vedligeholdelsesarbejder, skader/beskadigelse, reparationer, rengøring, sundhedsmæssige eller hygiejnemæssige tiltag eller andre driftsmæssige handlinger igangsat af RULES. Hvis Medlemmets muligheder for at benytte RULES imidlertid er væsentligt nedsat i 14 sammenhængende dage i denne forbindelse, har Medlemmet dog ret til en forholdsmæssig reduktion i prisen for sit medlemskab for den pågældende periode. Medlemmet bedes i sådanne tilfælde kontakte RULES kontakt-email.
11.3. Såfremt RULES ikke kan opfylde sine forpligtelser over for Medlemmet som følge af forhold, der ligger uden for RULES’ kontrol, og som RULES ikke kunne forudse eller overvinde konsekvenserne af (force majeure), suspenderes parternes forpligtelser over for hinanden, i den periode force majeure-forholdet består. Medlemmet kan således ikke ophæve medlemskabet i den pågældende periode, men Medlemmet kan opsige medlemskabet på almindelig vis. Såfremt Medlemmet har forudbetalt medlemskab, og RULES ikke kan opfylde sine forpligtelser over for Medlemmet i en periode som følge af force majeure, kan Medlemmet ikke kræve sådan forudbetalt medlemskab helt eller delvist refunderet eller kompenseret straks for en sådan periode. Hvis medlemskabet fortsat er i kraft efter udløbet af den nævnte periode, vil RULES modregne værdien af det forudbetalte medlemskab for perioden i efterfølgende fakturering af Medlemmet.
12. LOVVALG OG VÆRNETING Alle køb omfattet af disse Medlemsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version af Medlemsbetingelserne, har sidstnævnte forrang.
13. KONTAKTINFORMATION Ved spørgsmål til disse medlemsbetingelser, er Medlemmet velkommen til at kontakte RULES via vores kontakt-email.

 

Who Are We
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page